Zasadnutie novo-kreovanej redakčnej rady časopisu EEC v septembri 2015 prinieslo veľa inšpirácií ale najmä spojilo silný vedecko pracovný tým. Časopis zameraný na stredoeurópsku etnológiu teda Ethnologia Europae Centralis bude raz ročne prinášať štúdie a články od odborníkov z troch krajín.

Časopis EEC je evidovaný v medzinárodnej databáze ERIH a participujú na ňom štyri partnerské inštitúcie, pod vydavateľskou záštitou Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií na Filozofickej fakulte UCM v Trnave.