Ethnologia Europae Centralis
Časopis pre národopis strednej Európy
ISSN 1210-1109

Časopis vychádza raz za rok a je evidovaný v medzinárodnej databáze ERIH PLUS.

Vydavateľ:
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií,
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Adresa redakcie a vydavateľa:
Redakcia EEC
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
Filozofická fakulta, námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava, Slovenská republika
00421-33-55 65 275/278/280

redakcia@eec-journal.org

Šéfredaktor:
Mgr. Taťána Součková, PhD. 

Zodpovední redaktoři:
doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
PhDr. Martin Priečko, PhD.
Redakčná rada:
Prof. PhDr. Ján Botík, DrSc.
Bratislava, SR
PhDr. Věra Frolcová, CSc.
Etnologický ústav AV ČR, Brno, ČR
Prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, ČR
PhDr. Jiří Langer, CSc.
Rožnov pod Radhošťem, ČR
Prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave, SR
Dr. Katarzyna Marcol
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Ślaski, Cieszyn, PL
doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave, SR
Dr. Grzegorz Odoj
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Ślaski, Cieszyn, PL
Dr. Agnieszka Pieńczak
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Ślaski, Cieszyn, PL
PhDr. Martin Priečko, PhD.
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave, SR
Mgr. Taťána Součková, PhD.
Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave, SR
PhDr. Martin Šimša, PhD.
Národní ústav lidové kultury, Strážnice, ČR
PhDr. Ludmila Tarcalová
Uherské Hradiště, ČR
PhDr. Jiří Woitsch, PhD.
Etnologický ústav AV ČR, Praha,ČR
PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Ústav etnológie SAV, Bratislava, SR